بسم الله الرحمن الرحیم
این سایت مطالبی را حول شخصیت عظیم شیخ المشایخ أوحد الموحدین خاتم الأولیاء شیخ اکبر محیی الدین بن عربی روحی لتراب مضجعه الفداء به نمایش میگذارد .
هدف از تاسیس این سایت صرفا عشق به حضرت سید و سرورم شیخ اکبر است و اینکه عنوان خادمی حضرتش بر حقیر صدق نماید و گوشه ی چشمی فرمایند .
تو که یک گوشه ی چشمت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد

هدف دفاع از ایشان و اثبات تشیع و غیره نیست، چرا که ما کسی نیستیم که جرات این جسارت را داشته باشیم و بگوییم از ایشان دفاع نماییم. همه ی ما در پناه الطاف و توجهات حضرتش و دفاع ایشان باشیم ان شاء الله.