صلوات چهارده معصوم صلواتی در ذکر فضایل و مناقب اهل بیت می باشد که از آثار عرشی جناب شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی می باشد. این صلوات را میتوانید در این مطلب مطالعه کنید. همچنین می توانید نرم افزار اندروید این صلوات شریف را دانلود کنید: