لیست کتب شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی:

1- کتاب الآباء العلویات و الامهات السفلیات و المولدات (کتاب شبح)
2- کتاب الابداع و الاختراع (کتاب الثاء)
3- کتاب الادب‏
4- الاجوبة العربیة من المسائل الیوسفیة
5- الاجوبة على المسائل المنصوریة. این کتاب شامل صد سؤال است که یکى از دوستانش به نام منصور از وى سؤال کرده و او پاسخ داده است.
6- الاحتفال فیما کان علیه رسول الله- صلى الله علیه و آله و سلم- من سنن (سنى) الاحوال.
7- کتاب الاحجار المتفجرة و المتشققة و الهابطة (کتاب رب)
8- کتاب الأحدیة (کتاب الالف). این کتاب متضمن بیان وحدانیت، فردانیت، اولیت، وتریت، احدیت و نفى کثرت از وجود عددى است، و نیز مبین این حقیقت است که واحد در مراتب ظهور مى‏یابد، اعداد پدیدار مى‏گردند و ناپدید مى‏شوند، اما واحد همچنان باقى و پایدار مى‏ماند.
9- کتاب الاحسان (کتاب الشین)
10- اختصار سیرة النبى- صلى الله علیه و آله-
11- الاربعین حدیثا المتقابلة و الاربعین الطوالات‏
12- الارتقاء الى افتضاض ابکار البقاء المخدرات بخیمات اللقاء. این کتاب محتوى سیصد باب است و هر بابى ده مقام است، پس متضمن سه هزار مقام است.
13- کتاب الارواح (کتاب هب)
14- کتاب الازل (کتاب التاء)
15- کتاب الاسراء الى مقام الاسرى‏
16- کتاب الاسفار عن نتائج الاسفار (کتاب رب‏ )
17- کتاب الاسم و الرسم‏
18- کتاب الاسماء (کتاب فج)
19- کتاب الاشارات فى اسرار الاسماء الالهیة و الکنایات‏
20- کتاب اشارات القرآن فى عالم الانسان‏
21- کتاب الاعراف‏
22- کتاب الاعلاق فى مکارم الاخلاق‏
23- کتاب الاعلام باشارات اهل الالهام و الافهام فى شرح الاعلام‏
24- کتاب الافراد و ذوى الاعداد
25- کتاب الامر و الخلق‏
26- کتاب الامر المحکم المربوط فى معرفة ما یحتاج الیه اهل طریق الله تعالى من الشروط
27- کتاب انزال الغیوب على مراتب القلوب‏
28- کتاب الانزالات الوجودیة من الخزائن الجودیة
29- کتاب انس المنقطعین برب العالمین‏
30- کتاب الانسان الکامل و الاسم الاعظم (یا کتاب عد)
31- کتاب الانسان (کتاب ذا)
32- کتاب انشاء الجداول و الدوائر و الدقائق و الرقائق و الحقائق‏
33- کتاب انوار الفجر فى معرفة المقامات و العاملین على الاجر و على غیر الاجر. این کتاب را به این جهت انوار الفجر نامیده است که همیشه در وقت فجر تا طلوع خورشید به کتابتش مى‏پرداخته است.
34- رسالة الانوار فیما یمنح صاحب الخلوة من الاسرار
35- کتاب الاولین‏
36- کتاب الایجاد الکونى و المشهد العینى بحضرة الشجرة الانسانیة و الطیور الاربعة الروحانیة
37- کتاب ایجاز البیان فى الترجمة عن القرآن‏
38- کتاب الباء (کتاب فا) در آن به توالد و تناسل اشاره شده است.
39- کتاب البروج (کتاب ذب)
40- البغیة فى اختصار کتب الحلیه‏
41- کتاب البقاء (کتاب قد)
42- کتاب تاج التراجم‏
43- کتاب تاج الرسائل و منهاج الرسائل‏ . مخاطباتى است بین او و کعبه مشرفه و آن هفت رساله است.
44- کتاب التجرید و التفرید
45- کتاب التجلیات‏
46- کتاب التحفة و الطرفة
47- کتاب التحقیق فى شأن سر الذى وقر فى نفس الصدیق، یا، التحقیق فى الکشف عن سر الصدیق‏
48- کتاب التحکیم و الشطح‏
49- کتاب التحلیل و الترکیب (کتاب ضاد)
50- کتاب التحویل (کتاب تا)
51- کتاب التدبیر و التفضیل (کتاب ما)
52- کتاب التدلى و التدنى‏
53- کتاب ترتیب الرحلة. در این کتاب آنچه را که در سفرهایش به بلاد مشرق دیده نوشته است. بخشى از آن را هم به ذکر مشایخى اختصاص داده که به دیدارشان توفیق یافته و از آنان حدیثى از پیامبر- صلى الله علیه و آله- یا حکایتى سودمند و یا بیتى شنیده است، چه آن حکایت و آن بیت از خود حاکى باشد و چه آن را از دیگرى روایت کرده باشد.
54- کتاب ترجمان الاشواق‏
55- کتاب التسعة عشر
56- کتاب التلوین و التمکین‏
57- کتاب التنزلات الموصلیة فى اسرار الطهارات و الصلاة الخمس و الایام المقدرة الاصلیة
58- کتاب التوراة و الهجوم‏
59- کتاب الجامع (کتاب القاف) یا کتاب الجلالة العظیمة. این کتاب متضمن معرفت «الجلاله» است به‏وسیله آنچه از جمع و اطلاق و تقیید به آن دلالت دارد.
60- کتاب الجسم (فج)
61- کتاب الجسم و الجسد
62- کتاب جلاء القلوب فى اسرار علام الغیوب. بنا به اظهار ابن عربى این کتاب در زمان حیات وى مفقود شده است.
63- کتاب الجلال و الجمال‏
64- کتاب الجلى فى کشف الولى‏
65- الجمع و التفصیل فى اسرار معانى التنزیل. این کتاب در تفسیر قرآن مجید است که تا سوره کهف و آیه‏ «و إذ قال موسى لفتاه لا أبرح»  رسیده است و بالغ بر 66 مجلد است. در هر آیه به ترتیب در سه مقام: جلال، جمال و اعتدال سخن گفته است. مقام اعتدال را از حیث وراثت کامل محمدى مقام برزخ و مقام کمال خوانده است.
66- کتاب الجنة (کتاب مد)
67- کتاب الجود. در این کتاب به عطا و کرم و سخا و هبه و رشوه و هدیه اشاره شده است.
68- کتاب الحال و المقام و الوقت‏
69- کتاب الحجب المعنویة عن الذات الهویة
70- کتاب الحد و المطلع‏
71- کتاب الحرف و المعنى‏
72- کتاب الحرکة (کتاب شج)
73- کتاب الحشرات (کتاب ضب)
74- کتاب الحضرة (کتاب مد)
75- کتاب الحق (کتاب سا)
76- کتاب الحق المخلوق به. برابر نوشته خودش این کتاب را از آیه مبارکه‏ «و ما خلقنا السماوات و الأرض و ما بینهما إلا بالحق‏ » استفاده کرده است.
77- کتاب الحق و الباطل‏
78- کتاب الحکم و الشرائع الصحیحة و السیاسیة
79- کتاب الحکمة الالهیة فى معرفة الملامیة
80- کتاب الحکمة و المحبوبیة (کتاب ابدال)
81- کتاب الحلى فى استنسن الروحانیات الملإ الاعظم‏
82- کتاب الحمد (کتاب عا)
83- کتاب الحیاة (کتاب الحاء)
84- کتاب حلیة الابدال و ما یظهر عنها و علیها من المعارف و الاحوال‏ . در این کتاب راجع به جوع، صمت، سهر، و عزلت سخن گفته است.
85- کتاب الختم و الطبع‏
86- کتاب الخزائن العلمیة (کتاب قو)
87- کتاب الخصوص و العموم‏
88- کتاب الخوف و الرجاء
89- کتاب الخیال (کتاب تب)
90- کتاب الخیرة (کتاب ثا)
91- کتاب الدرة الفاخرة فى ذکر من انتفعت به فى طریق الآخرة . این کتاب در گزارش احوال و مقامات صوفیانى است که ابن عربى به دیدارشان توفیق یافته و از برکات انفاسشان بهره‏مند گشته است.
92- کتاب الدعاء و الاجابة (کتاب فج)
93- کتاب الدیمومیة من السرمدیة و الخلود و الابد و البقاء
94- کتاب الذخائر و الاعلاق فى شرح ترجمان الاشواق‏
95- کتاب الرجعة و الخلصة
96- کتاب الرحمة (کتاب قب). این کتاب متضمن شناسایى تخصیص و تعمیم در رحمت، عطوفت، رقت، و شفقت است.
97- کتاب الرسالة و النبوة و الولایة و المعرفة (کتاب که)
98- کتاب الرغبة و الرهبة
99- کتاب الرقبة (کتاب غد)
100- کتاب الرقم (کتاب الطاء). در این کتاب به خط و کتابت و اشارت و حروف رقمیه اشاره شده است.
101- کتاب الرمز فى حروف اوائل السور (کتاب عج)
102- کتاب الروائح و الانفاس (کتاب کب)
103- کتاب روضة العاشقین‏
104- کتاب روح القدس فى مناصحة النفس‏
105- کتاب الریاح و اللواقح و کتاب الریح العقیم‏
106- کتاب الریاضة و التجلى‏
107- کتاب زیادة کبد النون (کتاب ضب)
108- کتاب الزلفة (کتاب یج)
109- کتاب الزمان (کتاب ثج)
110- کتاب السادن و الاقلید
111- کتاب سبب تعشق النفس بالجسم و ما یقاسى من الالم عند فراقه بالموت‏
112- کتاب ستة و تسعین. کتابى است که در آن راجع به «میم»، «واو» و «نون» سخن گفته است که اواخرشان به اوایلشان برمى‏گردند به این صورت: م ى م، واو، ن و ن.
113- کتاب الستر و الجلوة
114- کتاب السراج الوهاج فى شرح الحلاج‏
115- کتاب السر (کتاب النون)
116- کتاب السر المکشوف فى المدخل الى العمل بالحروف‏
117- کتاب سجود القلب (کتاب رج)
118- کتاب الشاهد و المشاهد
119- کتاب الشأن‏
120- کتاب شرح الاسماء
121- کتاب الشریعة و الحقیقة
122- کتاب شفاء العلیل فى ایضاح السبیل. این کتاب در موعظه است.
123- کتاب الصادر و الوارد (کتاب الزاى)
124- کتاب الصحو و السکر
125- کتاب الطالب و المجذوب‏
126- کتاب الطیر (کتاب ثب)
127- کتاب الظلال و الضیاء
128- کتاب العالم (کتاب سج)
129- کتاب العباد
130- کتاب العبارة و الإشارة
131- کتاب العبد و الرب‏
132- کتاب العزبة و الغربة یا القربة و الغربة
133- کتاب العرش من مراتب الناس الى الکثیب‏  (کتاب طج)
134- کتاب العزة (کتاب المیم). در این کتاب به احسان، قهر، غلبه، عجز و قصور اشاره شده است.
135- کتاب العشق (کتاب رد)
136- کتاب العقلة المستوفز فى احکام الصنعة الانسانیة و تحسین الصنعة الایمانیة
137- کتاب العظمة (کتاب الغین). در این کتاب اشاراتى به جلال و کبریا و جبروت و هیبت است.
138- کتاب العلم (کتاب الفاء)
139- کتاب عنقاء مغرب فى معرفة ختم الاولیاء و شمس المغرب‏
140- کتاب العوالى فى اسانید الاحادیث‏
141- کتاب العین فى خصوصیة سید الکونین‏
142- کتاب الغایات (کتاب ظد)
143- کتاب الغیب (کتاب قد)
144- کتاب الغیبة و الحضور
145- کتاب الغیرة و الاجتهاد
146- کتاب الفرق بین الاسم و النعت و الصفة
147- کتاب الفرقة و الخرقة (کتاب عب)
148- کتاب الفتوح و المطالعات‏
149- کتاب فتوحات مکیه‏ . راجع به این کتاب در گذشته سخن گفته شده‏
است‏ . ابن عربى معتقد است که مانند این کتاب، کتابى نه در گذشته نوشته شده است و نه در آینده نوشته خواهد شد.
150- کتاب الفصل و الوصل‏
151- کتاب فصوص الحکم‏ . درباره این کتاب قبلا سخن گفته شده است‏ .
152- کتاب الفلک و السماء (کتاب اللام)
153- کتاب الفلک و کتاب الفلک المشحون (کتاب لج)
154- کتاب الفناء و البقاء
155- کتاب الفهوانیة  (کتاب الظاء) نام الحضرة و القول نیز به آن اطلاق شده است. در این کتاب به کلام، نطق، حدیث و داستان و امثال آن اشاره مى‏شود.
156- کتاب القبض و البسط
157- کتاب القدر (کتاب ص)
158- کتاب القدرة (کتاب عد)
159- کتاب القدس (کتاب الراء)
160- کتاب القدم (کتاب الخاء)
161- کتاب القدم (کتاب السین)
162- کتاب القرب و البعد
163- کتاب القسطاس (کتاب طب)
164- کتاب القسم الالهى بالاسم الربانى‏
165- کتاب القشر و اللب‏
166- کتاب القلم (کتاب ضج)
167- کتاب الکتب‏ . القرآن و الفرقان و اصناف الکتب کالمسطور و المرقوم و الحکیم و المبین و المحصى و المتشابه و غیر ذلک‏
168- کتاب الکرسى (کتاب زج)
169- کتاب الکشف‏
170- کتاب کشف السرائر فى موارد الخواطر
171- کتاب کشف المعنى عن سر اسماء الله الحسنى‏
172- کتاب کن (کتاب غا). در این کتاب به حضرت افعال و تکوین اشاره مى‏شود.
173- کتاب کنز الابرار فیما روى عن النبى- صلى الله علیه و سلم- من الادعیة و الاذکار
174- کتاب کنه ما لا بد للمرید منه‏
175- کتاب اللذة و الالم (کتاب نا)
176- کتاب اللطائف و العوارف‏
177- کتاب اللمعة و الهمة
178- کتاب اللوائح فى شرح النصائح‏
179- کتاب اللوح (کتاب لج)
180- کتاب اللوامع و الطوالع‏
181- کتاب ما لا یعول الا علیه فى طریق الله‏
182- کتاب المبادى و الغایات فیما تحتوى علیه حروف المعجم من العجائب و الآیات‏
183- کتاب مبایعة القطب فى حضرة القرب، یا متابعة القطب فى حضرة القرب‏ . این کتاب محتوى مسائل کثیرى است درباره مراتب انبیا و مرسلین و عرفا و روحانیین.
184- کتاب المبدئیین و المبادى (کتاب غب). این کتاب اشاره به این مى‏کند که اعاده، مبدأ است و عالم در هر لحظه در مبدئى است.
185- کتاب المبشرات. در این کتاب راجع به آن رؤیاهایش سخن گفته است، که او را علمى افاده کرده و به عملى خیر برانگیخته‏اند.
186- کتاب المثلثات الواردة فى القرآن العظیم، مثل قوله تعالى: «لا فارض و لا بکر عوان»  و قوله تعالى: «و لا تجهر بصلاتک و لا تخافت بها و ابتغ بین ذلک سبیلا» .
187- کتاب المبشرات من الاحلام فیما روى عن النبى- صلى الله علیه و سلم- من الاخبار فى المنام‏
188- کتاب المجد و البقاء (کتاب الیاء)
189- کتاب محاضرة الابرار و مسامرة الاخیار . این کتاب در ادبیات و نوادر و اخبار است.
190- کتاب المحجة البیضاء. این کتاب را در مکه آغازیده، کتاب طهارت و صلات آن را در دو جلد به پایان رسانیده است، مجلد سوم آن را هم شروع کرده ولى از اتمامش خبرى به دست نیامده است.
191- کتاب المحق و السحق‏
192- کتاب المحکم فى المواعظ و الحکم و آداب رسول الله- صلى الله علیه و آله و سلم-
193- کتاب المحو و الاثبات‏
194- مختصر صحیح ابو عیسى ترمذى‏
195- مختصر صحیح بخارى‏
196- مختصر صحیح مسلم‏
197- مختصر کتاب المحلى فى الخلاف العالى تألیف ابن حزم اندلسى‏
198- کتاب المسبعات الواردة فى القرآن، مثل قوله تعالى: «خلق سبع سماوات» . و قوله تعالى: «و سبعة إذا رجعتم»
199- کتاب مشاهد الاسرار القدسیة و مطالع الانوار الالهیة
200- کتاب مشکاة الانوار فیما روى عن الله تعالى من الاخبار
201- کتاب المشیئة (کتاب الضاد). در این کتاب به تمنا، اراده، شهود، هاجس‏ ، عزم، نیت، قصد و همت اشاره مى‏شود.
202- کتاب المصباح فى الجمع بین الصحاح‏
203- کتاب المعارج و المعراج (کتاب الظاء)
204- کتاب المعاف الالهیة و اللطائف الربانیة. این کتاب به صورت نظم است.
205- کتاب المعلوم بین عقائد علماء الرسوم‏
206- کتاب المقنع فى ایضاح السهل الممتنع‏
207- کتب المفاتیح الغیب (کتاب غه‏ )
208- کتاب المفاضلة (کتاب شد)
209- کتاب مفتاح اقفال الهام الوحید و ایضاح اشکال اعلام المرید فى شرح احوال الامام ابى یزید. زمانى که در بلاد مغرب در کرانه «سبته» بوده، حق تعالى وى را در رؤیا به نگارش این کتاب امر فرموده و چون کمى پیش از فجر از خواب بیدار شده، فرمان حق را امتثال کرده و به نگارش آن پرداخته است.
210- کتاب مفتاح السعادة. در این کتاب بین متون مسلم، بخارى، و بعضى از احادیث ترمذى جمع کرده است.
211- کتاب مفتاح السعادة فى معرفة المدخل الى طریق الارادة
212- کتاب المکان (کتاب ثج)
213- کتاب المکروم و الاصطلام‏
214- کتاب الملک (کتاب العین)
215- کتاب الملک (کتاب لب)
216- کتاب الملک و الملکوت‏
217- کتاب المناظرة بین الانسان و الحیوان‏
218- کتاب المنتخب فى مآثر العرب‏
219- کتاب المنهج السدید فى ترتیب احوال الامام البسطامى ابى یزید
220- کتاب مواقع النجوم و مطالع اهلة الاسرار و النجوم‏
221- کتاب المواقف فى معرفة المعارف. به نوشته خودش کتاب بزرگى است در حدود 15 مجلد که از أبدع و أجمع مصنفات وى است.
222- کتاب الموعظة الحسنة
223- کتاب المؤمن و المسلم و المحسن (کتاب یا)
224- کتاب المیزان فى حقیقة الانسان‏
225- کتاب النار (کتاب ضد)
226- کتاب نتائج الاذکار فى المقربین و الابرار
227- کتاب نتائج الافکار فى حدائق الازهار
228- کتاب النجم و السحر (کتاب عج)
229- کتاب النحل (کتاب صح)
230- کتاب النشأتین الدنیویة و الاخرویة
231- کتاب النکاح المطلق‏
232- کتاب النمل (کتاب خب)
233- کتاب النوم و الیقظة
234- کتاب النون فى السر المکنون‏
235- کتاب النواشى اللیلیة
236- کتاب النور (کتاب الهاء). در این کتاب به ضیاء و ظل و ظلمت و اشراق و ظهور اشاره شده است.
237- کتاب الوجد
238- کتاب الوجود (کتاب شا)
239- کتاب الوحى (کتاب خا)
240- کتاب الوسائل فى الاجوبة من عیون المسائل‏
241- کتاب الوقائع و الصنائع‏
242- کتاب الوله‏
243- کتاب الهباء (کتاب حج)
244- کتاب الهیاکل (کتاب نب)
245- کتاب الهو (کتاب الباء) یا الهویة الرحمیة. این کتاب متضمن معرفت ضمایر و اضافات نفس است.
246- کتاب الهیبة و الانس‏
247- کتاب یاء (کتاب العین). در این کتاب به رؤیت، مشاهده، مکاشفه، تجلى، طالع، ذوق، شرب، هاجم و اشباه آنها اشاره مى‏شود .
248- کتاب آداب القوم‏
249- کتاب الاجابة على اسئلة الترمذى، یا الجواب المستقیم عما سئل عنه الترمذى الحکیم، یا المسائل الروحانیة التى سئل عنها الحکیم الترمذى‏
250- رساله‏اى که در سال 632 براى سلطان ملک مظفر بهاء الدین غازى بن ملک عادل نوشته و در آن عده کثیرى از مشایخ و شماره زیادى از مؤلفاتش را ذکر کرده است. این رساله از جمله مآخذ ما در گزارش مشایخ و آثار اوست و در گذشته هم راجع به آن سخن گفته شده است‏ .
251- الاجوبة على مسائل شمس الدین اسماعیل بن سودکین النورى بحلب‏ . در این رساله از اعلا مراتبى سخن رفته است که همت رجال به آن منتهى مى‏شود.
252- کتاب الاجوبة اللائقة عن الاسئلة الفائقة
253- کتاب الاحادیث القدسیة
254- کتاب اسرار الحروف‏
255- کتاب اسرار الخلوة
256- اسرار الذات‏
257- اسرار الوحى فى المعراج‏
258- اسرار الوضوء
259- اسفار فى سفر نوح‏
260- الاصطلاحات الصوفیة
261- اصول المنقول‏
262- الاعلام فیما بنى علیه الاسلام‏
263- الافادة لمن اراد الاستفادة
264- الافاضة فى علم الریاضة
265- الامام المبین الذى لا یدخله ریب و لا تخمین‏
266- الانتصار
267- انخراق الجنود الى الجلود و انفلاق الشهود الى السجود
268- انشاء الجسوم الانسانیة
269- انشاء الدوائر الاحاطیة على الدقائق على مضاهاة الانسان للخالق و الخلائق‏
270- الانوار
271- اوراد الاسبوع‏
272- اوراد الایام و اللیالى‏
273- بحر الشکر فى نهر الفکر
274- البحر المحیط الذى لا یسمع لموجه غطیط
275- بقیة من خاتمة رسالة الرد على الیهود فى بیان المعنى الموعود
276- بلغة  الغواص فى الاکوان الى معدن الاخلاص فى معرفة الانسان‏
277- بیان الاسرار للطالبین الابرار
278- البیان فى حقیقة الانسان‏
279- تائیه ابن عربى. آن قصیده‏اى است به مطلع زیر:
«تنزهت لما ان حضرت بحضرتى‏        و وحدت فى ذاک المقام بنظرة»
       

280- تجلى الاشارة من طریق السر
281- تجلیات الشاذلیة فى الاوقات السحریة
282- تجلیات عرائس النصوص فى منصات حکم الفصوص‏
283- تحریر البیان فى تقریر شعب الایمان و رتب الاحسان‏
284- تحفة السفرة الى حضرة البررة
285- تحقیق الباء و اسرارها
286- التدقیق فى بحث التحقیق‏
287- تذکرة التوابین‏
288- تذکرة الخواص و عقیدة اهل الاختصاص‏
289- ترتیب السلوک الى ملک الملوک‏
290- ترجمان الالفاظ المحمدیة
291- تشنیف الاسماع فى تعریف الابداع‏
292- تفسیر آیة الکرسى‏
293- تفسیر قوله تعالى یا بنى آدم‏
294- التقدیس الانور، نصیحة الشیخ الاکبر
295- تلقیح الاذهان‏
296- تمهید التوحید
297- تنزل الارواح بالروح، یا دیوان المعارف الإلهیة و اللطائف الروحیة
298- تنزل (تنزلات) الاملاک للاملاک فى حرکات الافلاک‏
299- تنزلات اللیلیة فى الاحکام الالهیة
300- ثواب قضاء حوائج الاخوان و اغاثة اللهفان‏
301- جامع الاحکام فى معرفة الحلال و الحرام‏
302- جامع الوصایا
303- جذوة الاصطلاء و حقیقة الاجتلاء
304- الجفر الابیض‏
305- جفر الامام على بن ابى طالب- علیه السلام-
306- الجفر الجامع‏
307- جفر النهایة و مبین خبایا اسرار کنوز البدایة و الغایة
308- الجلا فى استنزال الملا الاعلى‏
309- الجلالة و هو کلمة الله‏
310- الجواب عن الابیات الواردة
311- جواب عن مسألة و هى السبحة السوداء الهیولى‏
312- الحج الاکبر
313- حرف الکلمات و حرف الصلوات‏
314- حزب التوحید
315- حزب الدور الاعلى‏
316- حزب الفتح‏
317- حوز الحیاة
318- خاتمة رسالة الرد على الیهود
319- خروج الشخوص من بروج الخصوص‏
320- خلق الافلاک‏
321- خلق العالم و منشاء الخلیقة
322- الخلوة، یا، آداب السلوک فى الخلوة
323- الدر المکنون فى العقد المنظوم‏
324- الدرة الناصعة من الجفر و الجامعة
325- الدرة البیضاء فى ذکر مقام العلم الاعلى‏
326- دعاء لیلة النصف من شعبان و دعاء آخر السنة و دعاء اول السنة و دعاء یوم عاشورا
327- دعاء یوم عرفه‏
328- الدواهى و النواهى‏
329- الدور الاعلى (و الدر الاغلى)
330- دیوان‏
331- دیوان اشراق البهاء الامجد على ترتیب حروف الابجد
332- دیوان المرتجلات‏
333- رد معانى الآیات المتشابهات الى معانى الآیات المحکمات‏
334- رسالة ارسلتها لاصحاب الشیخ عبد العزیز بن محمد المهدوى‏
335- رسالة الاستخارة
336- الرسالة البرزخیة
337- رسالة التوحید
338- رسالة فى آداب الشیخ و المرید
339- رسالة فى الاحادیة
340- رسالة فى احوال تقع لاهل الطریق‏
341- رسالة فى الاستعداد الکلى‏
342- رسالة فى اسمه تعالى الحسیب‏
343- رسالة فى بعض احوال النقباء
344- رسالة فى بیان سلوک طریق الحق‏
345- رسالة فى بیان مقدار سنة السرمدیین و تعیین الایام الالهیة
346- رسالة فى تحقیق وجوب الواجب لذاته‏
347- رسالة فى ترتیب التصوف على قوله تعالى: «التائبون العابدون»، الآیة
348- رسالة فى التصوف‏
349- رسالة فى تصویر آدم على صورة الکمال‏
350- رسالة فى الجواب عن سؤال عبد اللطیف البغدادى‏
351- رسالة فى الحشر الجسمانى‏
352- رسالة فى الحکمة
353- رسالة فى رجال الغیب‏
354- رسالة فى رقائق الروحانیة
355- رسالة فى سلسلة الخرقة
356- رسالة فى شرح مبتدأ الطوفان‏
357- رسالة فى طریق التوحید
358- رسالة فى علم الزایرجة
359- رسالة فى معرفة الله تعالى‏
360- رسالة فى معرفة النفس و الروح‏
361- رسالة فى نعت الارواح‏
362- الرسالة القبطیة
363- الرسالة القدسیة
364- رسالة القلب و تحقیق وجوهه المقابلة لحضرات الرب‏
365- رسالة الى الامام فخر الدین الرازى‏
366- الرسالة المریمیة
367- الرسالة المهیمنیة
368- الرسالة الموقظة
369- رشح الزلال فى شرح الالفاظ المتداولة بین ارباب الاحوال‏
370- رشح المعین فى کشف معنى النبوة
371- الزهر الفائح فى ستر العیوب و القبائح‏
372- سجنجل‏  الارواح و نقوش الالواح‏
373- سر المحبة
374- السر المکتوم‏
375- السؤال عن افضل الذکر
376- الشجرة النعمانیة و الرموز الجفریة فى الدولة العثمانیة
377- شجرة الوجود و البحر المورود
378- شجون المشجون و فتون المفتون‏
379- شرح تائیه ابن الفارض فى التصوف‏
380- شرح حدیث قدسى و مسائل‏
381- شرح حزب البحر
382- شرح حکم الولایة
383- شرح خلع النعلین‏
384- شرح رسالة الاستخارة
385- شرح روحیة الشیخ على الکردى‏
386- شرح مقامات العارفین فى الاخلاص الى درجة مراتب الیقین‏
387- شرح منظومة الحروف التى مطلعها: «الحمد للنور المبین الهادى»
388- شعب الایمان‏
389- شفاء الغلیل و برأ العلیل فى المواعظ
390- شق الجیب و رفع حجاب الریب فى اظهار اسرار الغیب‏
391- شمائل النبى- صلى الله علیه و سلم-
392- شمس الطریقة فى بیان الشریعة و الحقیقة
393- شموس الفکر المنقذة من کلمات الجبر و القدر
394- الشواهد
395- الصحف الناموسیة و السجف الناووسیة
396- الصلاة الاکبریة
397- الصلاة الفیضیة
398- صلوات محیى الدین بن عربى‏
399- صیحة البوم بحوادث الروم‏
400- صیغة الصلاة
401- الطب الروحانى فى العالم الانسانى‏
402- الطریقة
403- العبادلة
404- العجالة فى التوجه الاتم‏
405- عظة الالباب و ذخیرة الاکتساب‏
406- عقائد الشیخ الاکبر محیى الدین ابن عربى‏
407- العقد المنظوم و السر المختوم‏
408- علوم الحقائق و حکم الدقائق‏
409- العلوم من عقائد علماء الرسوم‏
410- علوم الواهب‏
411- عین الاعیان‏
412- العین و النظر فى خصوصیة الخلق و البشر
413- عیون المسائل‏
414- الغنى فى المشاهدات‏
415- الغوامض و العواصم‏
416- الفتوحات المدنیة
417- الفتوحات المصریة
418- الفرق الست الباطلة و ذکر عددها
419- فضائل مشیخة عبد العزیز بن ابى بکر القرشى المهدوى‏
420- الفناء فى المشاهدة
421- فهرست مؤلفات محیى الدین بن عربى‏
422- قاعدة فى معرفة التوحید
423- قبس الانوار و بهجة الاسرار
424- القربة و فک الغربة
425- قصیدة فى مناسک الحج‏
426- القطب و الامامین و المدلجین‏
427- القطب و النقباء
428- القول النفیس فى تفلیس ابلیس‏
429- کتاب الکتب‏
430- کتاب النفس‏
431- کتاب المعاریج‏
432- کشف الاسرار و هتک الاستار. تفسیر قرآن است، در بیست مجلد
433- الکشف الالهى لقلب ابن عربى‏
434- کشف سر الوعد و بیان علامة الوجد
435- کشف الغطاء لاخوان الصفاء
436- الکشف الکلى و العلم الانى‏  فى علم الحروف‏
437- کشف الکنوز
438- الکلام فى قوله تعالى: «لا تدرکه الأبصار»
439- الکنز المطلسم من السر المعظم فى علم الحروف‏
440- کوکب الفجر فى شرح حزب البحر
441- کون الله سبق قبل ان فتق و رتق‏
442- کیمیاء السعادة لاهل الارادة
443- لغة الارواح‏
444- اللمع الافقیة
445- اللمعة النورانیة
446- لواعج‏  الاسرار و لوائح الانوار
447- ما اتى به الوارد
448- ما لا یعول علیه من احوال الفقراء و المتصوفین‏
449- ماهیة القلب‏
450- مائة حدیث و حدیث قدسیة
451- المباحث الحلبیة
452- متابعة القلب فى حضرت القرب‏
453- المدخل الى علم الحروف‏
454- المدخل الى معرفة مأخذ النظر فى الاسماء و الکنایات الالهیة الواقعة فى الکتاب العزیز و السنة
455- المدخل الى المقصد
456- مرآة العارفین فیما یتمیز بین العابدین‏
457- مرآة العاشقین و مشکاة الصادقین‏
458- مرآة المعانى لادراک العالم الانسانى‏
459- مراتب التقوى‏
460- مراتب علوم الوهب‏
461- المسائل‏
462- المشرقات المدنیة فى الفتوحات الالهیة
463- مشکاة المعقول المقتبسة من نور المنقول‏
464- المضادة فى علم الظاهر و الباطن‏
465- مظهرة عرائس المخبآت باللسان العربى‏
466- معارج الالباب فى کشف الاوتاد و الاقطاب‏
467- المعارج القدسیة
468- معرفة اسرار تکبیرات الصلاة
469- معرفة رجال الغیب‏
470- المعرفة فى المسائل الاعتقادیة. (در مسائل کلامیه است).
471- المعشرات. قصیده‏اى است در بیان احوال عباد .
472- المعول على المؤول علیه‏
473- مغناطیس القلوب و مفتاح الغیوب‏
474- مفاتیح مغالیق العلوم فى السر المکتوم‏
475- مفتاح الباب المقفل لفهم الکتاب المنزل‏
476- المفادات التفسیریة القطبیة
477- مفتاح الجفر الجامع‏
478- مفتاح الحجة و ایضاح المحجة
479- مفتاح دار الحقیقة (الباء)
480- مفتاح المقاصد و مصباح المراصد
481- المقامات السنیة المخصوصة بالسادة الصوفیة.
482- المقدار فى نزول الجبار
483- المقصد الاسمى فى اشارات ما وقع فى القرآن بلسان الشریعة و الحقیقة من الکنایات و الاسماء
484- المقنع فى الکیمیاء
485- المکاتبات‏
486- منتخب من اسرار الفتوحات المکیة
487- منزل القطب و مقامه و حاله‏
488- منزل المنازل‏
489- منهاج التراجم‏
490- منهاج العارف و المتقى و معراج السالک و المرتقى‏
491- منافع الاسماء الحسنى‏
492- مولد الجسمانى و الروحانى‏
493- مولد النبى‏
494- نتیجة الحق‏
495- نثر البیاض فى روضة الریاض‏
496- النجاة من اسرار الصفات‏
497- نزهة الارواح‏
498- نزهة الحق‏
499- نزهة الاکوان فى معرفة الانسان‏
500- نسبة الخرقة
501- نسبة الحق‏
502- النصائح القدسیة
503- نغمات الافلاک أو السر المکتوم‏
504- نفث الأوان من روح الاکوان‏
505- نفح الروح‏
506- النقبا
507- نقش فصوص الحکم‏ .
508- وصف تجلى الذات‏
509- وصیة حکمیة
510- الوعاء المختوم على السر المکتوم.
511- الیقین‏

منبع: کتاب محیى الدین ابن عربى چهره برجسته عرفان اسلامى‏، صفحه 135.‏