شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی  در رساله‌ی عرشیه‌ی «‌الوصایا‌» می‌فرمایند:
إذا کان لک ولد صغیر و جاءت فحمة العشاء فأمسکه عن التصرف فإن الشیاطین منتشرة حینئذ فلا تأمن علیه أن یصیبه لمم. فإن الشارع قد أمر بذلک.
 اگر بچه‌ی کوچکی داری در زمانی که تاریکی شب فرا می‌رسد او را از تصرف و دست زدن به کاری باز دار؛ چرا که در این زمان شیاطین پراکنده و منتشر هستند و از اینکه فرزندت را دیوانه نمایند در امان نمی‌باشی. شارع و دین نیز به این مطلب امر نموده و دستور داده است.